ប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មាន/ព្រឹតិ្តការណ៍

...

  BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅតំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័នថ្មី

...

  តំឡើងប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័នថ្មី ក្រោមការគាំទ្រ ដោយគម្រោងរបស់អង្គការ យូនីដូ

...

  BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែង នៅស្រុកសន្ទុក

...

  វាយតម្លៃប្រព័ន្ធចម្រោះខ្នាតធំ និងដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកសិដ្ឋាន

...

  បេសកកម្មទៅ M's pig I និង M's pig III ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្ត ព្រះសីហនុ។

...

  សិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពី”ការអនុវត្តល្អ លើការប្រើប្រាស់ និងថែទាំឡជីវឧស្ម័ន និងបរិក្ខារនានានៃម៉ាស៊ីនភ្លើង វគ្គទី២”

សកម្មភាពថ្មីៗ

...

  ទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ​ស្តីពី​ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័ន

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល បានចុះធ្វើការវាយតម្លៃ

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ មជ្ឈមណ្ឌល

...

  លោក ហ៊ិន លីហួរ និង អង្គការ UNIDO

...

  ធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ សង្ខេប និងពិភាក្សាអំពីនិតិវិធី

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC ដែលដឹកនាំដោយលោក ហ៊ិន លីហួរ

...

  ដំណើរការប្រព្ធ័ន្ធចម្រាះជីវឧស្ម័ន និងវាយតម្លៃ

...

  ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យាជីវឧស័្មន

វីឌីអូ

កម្ពុជាកំពុងជម្រុញការប្រើប្រាស់ជីវឧស្ម័នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

View Video

Feedback of Mr. Mean Makara, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Ms. Srey Theavy, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

Feedback of Mrs. Vong Pisey, lecturer of RUA, participant of training on Commercial Biogas Technology.

View Video

BTIC Promotional Video

View Video

BTIC Technical

View Video

Webinar 1 Introductory to commercial biogas technology

View Video

Webinar on topic of “Good Practices of O &M on bio-digesters and other generator’s facilities Part II”

View Video

គណនាជីវឧស្ម័ន